РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПЕРИОДИ НА ВРЕМЕННА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТ,
БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ ПО БОЛНИЧНИ ЛИСТОВЕ И ЗАЯВЛЕНИЯ-ДЕКЛАРАЦИИ
I. Определяне на първия ден (начална дата) на отпуска за бременност и раждане, 135-я и 410-я календарен ден
Дата на термин 1-и ден брем. и ражд. вкл. 135-и ден вкл. 410-и ден вкл.
дд-мм-гггг  дд-мм-гггг   дд-мм-ггггII. Изчисляване на брой календарни или работни дни от дата вкл. до дата вкл.
От дата вкл. До дата вкл. Вид на дните Брой дни - резултат
  XXXIII. Определяне на крайна дата вкл. по въведена начална дата вкл. и брой календарни или работни дни
От дата вкл. Брой дни Дата вкл. - резултат
дд-мм-ггггIV. Определяне на начална дата вкл. по въведена крайна дата вкл. и брой календарни или работни дни
От дата вкл. - резултат До дата вкл. Брой дни
дд-мм-ггггЗабележка: Всички изчисления, свързани с работни дни, са съобразени с определените за изтеклите и текущата година работни дни по календар при спазване разпоредбите на чл. 154 от Кодекса на труда.

НОИ © 2018, Всички права запазени!